API Authentication

Kantega SSO Enterprise allow you to authenticate API clients through